ÜRÜNLERİMİZ

Yapı Sağlığı Açısından Bims

 Pomza ( bims ) ile yapılarda, kapalı mekanların iç sıcaklıklarını istenilen düzeyde tutabilmek, dış iklim koşullarına karşı yapılan ısıtma soğutma işlemlerinde kullanılarak enerji tasarrufu sağlamak, çevre sorunlarını çözmek, hava kirliliğini azaltmak ve en önemlisi ısı yalıtımı önlemleri almak önemlidir.
  Yapılarda mevcut doğal Pomza ( bims ) hammaddeleri kullanılarak alınacak ısı yalıtımı önlemleri ile yapı elemanlarının dış etkilerden korunması sağlanır. Yapı fiziği şartlarını yerine getirdiği için yapı konforu artar, duvarlarda nem ve küflenme sorunu ortadan kalkar, yapıları ayakta tutan taşıyıcı sistemlerde ısısal gerilmeleri minimum düzeyde tutarak termik yüklemeleri azaltır, işletme maliyetini düşürür.
  Pomza ( bims ) nın hafif, gözenekli ve doğal olması nedeniyle yapılarda ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılması durumunda ülke enerjisi tasarrufuna katkıda bulunur. Yapılarda ısı yalıtımı için mecburi uyulması gereken TS. 825 kurallarına hala uyulmadığı tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmada 'Yapılarda Pomza ( bims )nın Isı Yalıtım Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi' konusunun araştırılması hedeflenmiştir.
  Yapılarda ısı yalıtımı olması gereken yerler; duvarlar, döşemeler, çatı veya tavanlar, mekanların çıkma tabanları (konsol), yaşama mekanının zemine oturan tabanı olarak sınıflandırılmıştır. Yapılarda TS. 825, şartlarını yerine getirebilmek için yalıtım malzemesi olarak Pomza ( bims )nın kullanılabileceği, ısı yalıtımlı detay tasarımlarında mimarların dikkat etmesi gereken hususlar, TS.825 şartlarını sağlayabilen yapı elemanlarında Pomza ( bims )nın kullanılması konusunda detay çözümleri geliştirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
 
  Pomza ( bims ), volkanizma faaliyetleri sırasında ani soğuma ve gazların bünyeyi ani terk etmesi sonucu gözenekli bir yapıya sahip volkanik kökenli bir malzemedir. Gözenekli olmasından dolayı ısı ve ses yalıtımı özelliklerine sahiptir. Sünger görünümlü, silikat esaslı, birim hacim ağırlığı genellikle 1 gr/cm3 ten küçük, camsı doku özelliği gösteren bir malzemedir.
  Pomza ( bims ) tarihte kullanımı bilinen hafif agregalardan biridir ve Roma'lılardan beri kullanıldığı bilinmektedir. Erimiş lavın soğuması sırasında oluşan gazların hapsolmasıyla Pomza ( bims ) taşı oluşmuştur. Bu boşluklu yapıdan dolayı agrega boşluklu ve dolayısıyla hafif olur. Pomza ( bims ) taşı agregası % 75 boşluk içermektedir. Pomza ( bims ) taşı amorf bir yapıya sahiptir.
  Pomza ( bims ) taşı agregasıyla üretilen betonlar, taşıyıcı betonun dışında, ısı yalıtımı, ses emme amacıyla beton blok olarak kullanılabileceği gibi, hafif beton duvar panoları da üretilebilir. Pomza ( bims ) taşının öğütülmesi ile elde edilen puzolanlar çimento katkı maddesi olarak kullanılabilirler.
  Türkiye'de bol miktarda olan Pomza ( bims )ya sünger taşı da denilmektedir. Pomza ( bims )lı betondan mamul yapı elemanları, çimento ve su ilavesi ile basınç altında vibrasyonla sıkıştırılıp kür edilen ve gerektiğinde kuvars kumu da ilave edilerek üretilen malzemelerdir. Bimsbeton hafifliğinden dolayı zemin mukavemetinin fazla olmadığı yerlerde, taşıyıcı eleman olmadan kullanıldığı gibi, hafiflik olması istenilen yerlerde dolgu betonu olarak kullanılabilir.
  Pomza ( bims ), kendine özgü bazı özellikleri ile volkanik camsı kayaçlardan olan perlitten farklıdır. Bunlardan rengi, gözenekliliği ve kristal suyunun olmaması ile pratik olarak ayrılabilir. Bunun için petrografik analiz gerekir. Pomza ( bims )nın kimyasal analiz değerleri, SiO2 : 60-75, Al2O3 : 13-17, Fe2O3 : 1-3, CaO : 1-2, Na2O-K2O : 7-8, arasında değişmektedir.
  Isı izolasyonu sağladığı için bimsbeton; teraslarda, çatılarda, fabrikalarda, soğuk hava depolarında ve ısı yalıtımı isteyen yapı elemanlarında kullanılabilir.
  Yapılarda ısı yalıtımı için uyulması gereken 'TS. 825' çıkarılmasına rağmen hala bu kurallara uyulmadığı tespit edilmiştir. Sebep olarak; ısı yalıtım malzemelerinin petrol kökenli, pahalı ve yurt dışına bağımlı olması, uygulamada malzemenin kolay temin edilmemesi, tatbikat yapacak teknik kadronun bulunamayışı vb. nedenler gösterilmektedir. Halbuki Pomza ( bims ) düşük birim hacim ağırlığına sahip, kimyasal etkilere dayanıklı, parazitleri barındırmayan, kısa tesirli sıcaklıklarda ısı izolasyonu fonksiyonu değişmeyen, normal şartlarda su ve nemden etkilenmeyen, yoğuşma sorunu olmayan, gözenekli,maliyeti düşük, ekonomik, yanıcı olmayan, kokusuz, ısı iletim katsayısı düşük, doğal olarak elde edilen ve uygulanabilen bir malzemedir.
  Isı yalıtım malzemesi olarak Pomza ( bims )nın yapılarda yaygın olarak kullanımı konusunda bugüne kadar yeterli bilimsel çalışmaların ve tanıtımların yapılmadığı görülmüştür. Yapılarda mimari projelerin hazırlanması aşamasında kullanılacak malzemeler ve detaylarda Pomza ( bims )nın kullanımını sağlamalıdır.
  Türkiye'de yapıların yaklaşık yarısından fazlasında ısı yalıtımı önlemleri alınmamıştır. Isı yalıtımsız yapılarda özellikle kış aylarında ısınmak için kullanılan enerjinin büyük bir kısmı kayıp ısı olarak harcanmaktadır. Isı yalıtımı malzemesi olarak piyasada ve uygulamalarda genellikle nefes almayan, plastik kökenli, organik esaslı, anorganik esaslı kullanılmaktadır. Anorganik esaslı malzemelerden Pomza ( bims ) nın kullanımı henüz yaygın değildir. Özellikle tasarımı yapan ve mimari projeyi hazırlayan mimarlar böyle malzemenin kullanılabilirliliği konusunda yeterli teknik bilgiye sahip değildir. Bu bildiride Pomza ( bims )nın yapılarda sıva malzemesi olarak kullanılabileceği ve TS 825'e göre duvarlarda, döşemelerde, tavan veya çatılarda kullanılmaları durumunda kalınlıklarının ne kadar olacağı hesaplanarak tasarımlarda dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır.
Duvarlarda ve Sıvalarda Yapı Maddesi Olarak Pomza ( bims ) Kullanılması:
  Yapılarda Pomza ( bims ) kullanımı henüz yeterli seviyede değildir. Yapılarda Pomza ( bims ) çimento karıştırılıp duvar elemanları ve asmolen blok üretiminden başka yerlerde kullanılmamaktadır. Yapılan araştırmada fabrikalarda duvar ve döşeme elemanı olarak kullanılan Pomza ( bims )lar önce eleklerden geçirilmekte iri agregalar çimento ile preslenip sıkıştırılmakta ve duvar elemanı elde edilmektedir. İnce agregalar ise atılmakta ve kullanılmamaktadır. Atılan Pomza ( bims )nın yapı malzemesi olarak değerlendirilmesi için bir araştırma yapılmıştır. Yüksek lisans tezi olarak yapılan araştırmada fabrikalarda atık olarak kullanılmayan Pomza ( bims )ların veya çok ince agregaların duvarda sıva malzemesi olarak geliştirilmesi konusunda deneysel bir çalışma yapılmıştır.
  Pomza ( bims ) malzemesiyle üretilen alternatif sıva malzemelerinin yapılan deneylerde normal kireç harçlı sıvalara göre hafifliği, yeterli eğilme ve basınç mukavemetine sahip olduğu dış sıva malzemesi olarak kullanılabileceği deneylerde görülmüştür.
Döşemelerde Pomza ( bims ) Kullanılması:
  Bir yaşama mekanının dış hava ile sınırını oluşturan çıkma tavanlarında Tablo 1'de gösterilen malzemenin kullanılması durumunda 0.32 m. olması gerekmektedir. Malzeme kalınlığı 3. iklim bölgesi için hesaplanmıştır.
 
    Tablo 1. Konsol döşeme, bir yaşama mekanının dış hava ile sınırını oluşturan çıkma tabanları

Malzeme

B. H.

Küt.

Kg/m³

TS

825

S.No

 

d

(m)

 

λ

W/mK

1/α

1/α d

d/λ

 

 

U

(W/m²K)

1/α

 

 

 

 

0,17

 

 

 

 

 

 

 

1/ 2,237

= 0,447

Ahş. Parke

(meşe)

800

8.1,2

0,022

0,20

0,11

Yapıştırma

-

-

0,004

-

-

Şaplı tefsiye

Betonu

(Çim. Harçlı)

 

2000

 

4,6

 

0,03

 

1,40

 

0,021

Baskı bet.

(Donatısız)

 

2200

 

5,1

 

0,03

 

1,74

 

0,017

Bims Çakılı

(TS3234)

 

1000

 

3,2

 

0,32

 

0,19

 

1,684

Normal beton

(Donatılı)

 

2400

 

5,1

 

0,10

 

1,80

 

0,056

Tavan Sıvası

(bims)

 

600

 

5,3,3

 

0,025

 

0,18

 

0,139

1/α d

 

 

 

 

0,04

Toplam

 

 

 

 

2,237

0,447 x 0,5

Sonuç: U t(döş) = 0,45 W/m²K 0,447 < 0,45 W/m²K

3. iklim bölgesi için uygundur.


  Altında bodrum olmayan bir yaşama mekanının zemine oturan döşemede kullanılması gereken bims kalınlığı 0.35 m. bulunmuştur (Tablo 2).
  
  Tavan veya Çatılarda Pomza ( bims )nın Kullanılması 
  
  Yaşama mekanının dış hava ile sınırını oluşturan tavanda düşük döşeme yapılması uygun olacaktır. Düşük döşeme içerisinde doldurulacak olan Pomza ( bims )nın TS. 825'e göre kalınlığının 0.56 m olması durumunda 3. iklim bölgesinde uygun olacağı hesaplanmıştır (Tablo 3).
  Daireler arası ayırıcı aşağıdan yukarıya doğru ısı akışı olması halinde bims malzeme kalınlığı TS. 825'e göre 0.45 m. olması gerekmektedir (Tablo 4).
  Altında bodrum (soğuk hacim) olan yaşama mekanının döşemesinde (bodrum tavanı) kullanılması gereken bims 0.15 m. bulunmuştur (Tablo 5).
 
    Tablo 2. Altında bodrum olmayan bir yaşama mekanının zemine oturan döşemesi, tabanı

Malzeme

B. H.

Küt.

Kg/m³

TS

825

S.No

 

d

(m)

 

λ

W/mK

1/α

1/α d

d/λ

 

 

U

(W/m²K)

1/α

       

0,17

 

 

 

1/ 2,321

= 0,431

Mermer kpl.

2800

1,1

0,025

3,5

0,007

Yapıştırma

Harcı

(çim harcı)

 

2000

 

4,6

 

0,04

 

1,4

 

0,029

Bims Çakılı

(TS3234)

 

1000

 

3,2

 

0,35

 

0,19

 

1,842

Blokaj

1600

1,3

0,15

0,55

0,273

1/α d

       

0,0

Toplam

       

2,321


  SONUÇLAR
  Isı yalıtımı malzemeleri yapı kabuğu ve beraber kullanıldığı yapı elemanları ile uyumlu, estetik istekleri bozmayan,yapı fiziği-çevre kurallarına uygun, uygulamada kolay temin edilebilen TS. 825 şartlarını sağlayabilen malzemeler olmalıdır. Bu şartların hepsini bünyesinde bulunduran Pomza ( bims )nın inşaat sektöründe yeterince kullanılmadığı tespit edilmiştir.
  Yapılarda ısı yalıtımları, dış duvarlarda, tavan arasını ayıran alçak duvarlarda, ısıtılmayan mekanlara bitişik bölme duvarlarda, çatı, bodrum tavanı, çıkma tabanı, bir yaşama mekanının zemine oturan tabanlarında mutlaka kullanılmalıdır.
  TS.825'e göre Pomza ( bims ) kullanılması durumunda olması gereken kalınlıkları hesaplanmıştır. Bu değerler iletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı değerlerine uygun haldedir. O halde Pomza ( bims )nın inşaat sektöründe ısı izolasyonu malzemesi olarak kullanımı arttırılmalıdır.
  Günümüz inşaat sektöründe ısı yalıtım malzemeleri olarak petrol kökenli, yurt dışına bağımlı, elde edilmesi zor ve pahalı malzemeler önerilmektedir. TS. 825'e göre yapılması gereken ısı yalıtımı çözümüne mantolama denmekte ve mimari projelerde buhar difüzyon direnci yüksek, nefes almayan malzemeler kullanılmaktadır. Yapılan bu araştırma ile inşaat sektöründe ısı yalıtım malzemesi olarak Pomza ( bims )nın kullanılabileceği, detay çözümleriyle birlikte çizimleri ve hesapları verilmiştir.
  Yapılarda Pomza ( bims )nın ısı yalıtım malzemesi olarak değerlendirilmesi ile standart ve yönetmeliklere uygun olarak yapılacak olan binalarda yıllık enerji tasarrufu artacak, kışın yapıların bacalarından atılan fazla miktardaki duman, partiküller ve zararlı gazlar azalacaktır. İnşaat sektöründe Pomza ( bims )nın ısı, ses, yalıtım malzemesi olarak kullanımının arttırılmasıyla yapı konforu artacak enerji tasarrufu sağlanacak ve Pomza ( bims ) gibi hammaddelerimiz ülke ekonomisine kazandırılacaktır.

Kamagra 100 Kamagra Suisse Cialis Generique Cialis Suisse Viagra Femme Viagra Suisse